Algemene Voorwaarden

Definities

  • Onder “cliënt” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever en/of de gebruiker c.q. afnemer van diensten en/of producten Sanmedia.
  • Onder “Leverancier” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan degene die aan Sanmedia diensten en/of producten levert.
  • Onder “Partijen” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan Cliënt en Sanmedia gezamenlijk en of over en weer. Onder “schriftelijk” wordt verstaan alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief, fax of e-mail.

 

Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sanmedia en overeenkomsten met Sanmedia en leveringen van diensten en/of producten van/door/aan Sanmedia.

1.2 Algemene, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de cliënt en/of van derden zijn niet van toepassing, tenzij door Sanmedia uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van Sanmedia zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.4 Opdrachten aan Sanmedia kunnen alleen worden beschouwd als door Sanmedia aanvaard, indien deze aanvaarding schriftelijk door Sanmedia is gedaan.

1.5 Sanmedia is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Artikel 2. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

2.1 Op alle overeenkomsten tussen Sanmedia en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.2 De rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van/door/aan Sanmedia.

 

Artikel 3 (Leverings)termijnen

3.1 Alle door Sanmedia aangegeven (leverings)termijn zijn slechts richtlijnen.

3.2 Bij overschrijding van een (leverings) termijn door Sanmedia kan de cliënt geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor geleden schade en kan de cliënt de overeenkomst niet ontbinden zonder Sanmedia daarvoor volledig schadeloos te stellen.

3.3 Indien Sanmedia bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de cliënt, wordt de (leverings)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de cliënt in gebreke is gebleven plus twee weken.

3.4 Indien de cliënt meer dan dertig dagen in gebreke blijft met de aanlevering van informatie en/of gegevens welke noodzakelijk zijn voor het leveren van voornoemde diensten en/of producten, is Sanmedia gerechtigd een boete bij de cliënt in rekening te brengen ter hoogte van 60% van de resterende verschuldigde contractwaarde, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden.

3.5 Indien de cliënt langer dan zestig dagen in gebreke blijft bij de aanlevering van de in 3.3 en 3.4 genoemde informatie en/of gegevens, is Sanmedia gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op de vergoeding als vermeld in artikel 3.4.

3.6 Sanmedia is onder alle omstandigheden gerechtigd tot deelleveringen en dienovereenkomstige gedeeltelijke facturering.

3.7 De cliënt kan tot maximaal drie redactierondes wijzigingen doorvoeren op de website. Bij overschrijding van het maximale aantal redactierondes, is Sanmedia gerechtigd om meerkosten te berekenen en in rekening te brengen bij de cliënt.

 

Artikel 4. Tarieven

4.1 Alle door Sanmedia geoffreerde of anderszins aangegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

4.2 Inflatoire, algemeen economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven Sanmedia het recht haar prijzen te wijzigen. Dezelfde ontwikkelingen geven Sanmedia ook het recht de tarieven binnen een lopende overeenkomst te wijzigen, ook indien met een cliënt een bepaalde prijs per uur en/of handeling is overeengekomen.

4.3 In het in artikel 4.2 genoemde geval heeft de cliënt het recht, binnen 1 maand nadat hem mededeling van tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht de tariefwijziging te accepteren.

4.4 De cliënt komt geen (tussentijds) recht toe tot beëindiging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel indien een tariefwijziging het directe gevolg is van (een) overheidsmaatregel(en).

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Sanmedia sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet in de wet dwingend geregeld is.

5.2 De aansprakelijkheid van Sanmedia, uit welke hoofde dan ook, zal het totale bedrag van de overeenkomst met de cliënt, dan wel het totale bedrag van de factuur van de maand voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid, naar keuze van Sanmedia nooit te boven gaan.

5.3 Sanmedia is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door Sanmedia uit naam van de cliënt gevoerde persoonlijke, telefonische of schriftelijke contacten met derden.

5.4 Sanmedia is ter zake van door haar van de cliënt aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheden van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden ten behoeve van Sanmedia verrichten, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht(en) voor/bij de cliënt.

5.5 Sanmedia kan, doordat zij regelmatig computerbestanden met derden uitwisselt, niet garanderen dat door Sanmedia aangeleverde bestanden en/of informatiedragers vrij zijn van elementen – waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, computervirussen – die storingen of schade welke aard ook kunnen veroorzaken.

5.6 In geen geval zal Sanmedia aansprakelijk zijn voor gevolgschade van welke aard ook – waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens hacken, winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke informatie- of gegevensbestanden en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies – zelfs indien Sanmedia op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

5.7 Sanmedia behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know- how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van cliënt.

5.8 De cliënt staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de bij hem aanwezige software. De cliënt verklaart dat zij voor het aangeleverde bestand in het bezit is van de rechten tot verveelvoudiging en reproductie, alsmede dat deze bestanden geen inbreuk maken op de rechten van derden. De cliënt heeft alleen de verantwoordelijkheid, wanneer door de uitvoering van haar opdracht de rechten van een derde, meer bepaald auteursrechten geschonden worden of indien sprake is van onrechtmatig handelen jegens een derde. De cliënt vrijwaart Sanmedia voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

5.9 De cliënt is bevoegd om zelfstandig de inhoud van de website te wijzigen. Sanmedia is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van deze wijzigingen. Indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat de vindbaarheid verminderd, blijven de abonnementskosten verschuldigd.

5.10 Sanmedia is niet aansprakelijk voor enige kosten die bij de cliënt in rekening worden gebracht als gevolg van het AdWords payper-clicksysteem (PPC) of ander media waarvoor Sanmedia campagnes beheert of inkoopt.

 

Artikel 6. Vrijwaring

6.1 De cliënt zal Sanmedia en haar leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelaren of nalaten van de cliënt in strijd met enige bepaling van een met Sanmedia gesloten overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden.

6.2 De cliënt zal Sanmedia en haar leveranciers schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand.

 

Artikel 7. Betaling

7.1 Door Sanmedia verzonden facturen dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door Sanmedia.

7.2 Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening. De cliënt kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de cliënt niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

7.3 Indien de cliënt niet binnen de in 7.1 bedoelde termijn aan de (volledige) betalingsverplichting heeft voldaan, is de cliënt van rechtswege (zonder ingebrekestelling) in verzuim en is tevens een vertragingsrente verschuldigd van 15% per jaar. Bovendien worden alle facturen direct opeisbaar.

7.4 Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Sanmedia haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt opschorten dan wel de openstaande vordering verrekenen. Indien tot opschorting dan wel verrekening wordt overgegaan, zal dit zoveel mogelijk met de cliënt worden gecommuniceerd. Sanmedia is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deopschorting van de werkzaamheden.

7.5 Indien Sanmedia genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder advocaatkosten, beslagkosten en kosten voor de faillissementsaanvrage begrepen, voor rekening van de cliënt. Deze kosten dienen te worden vastgesteld op 15% van de totale openstaande vordering, met een absoluut minimum van € 250,00. De kosten voor een eventuele faillissementsaanvrage mogen separaat in rekening worden gebracht en bedragen minimaal € 1.390,00 per aanvraag.

7.6 In het geval er sprake is van een consumentenkoop worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. Sanmedia zal bij het niet betalen van een vordering de cliënt aanmanen en een nieuwe betaaltermijn gunnen van veertien dagen. In de aanmaning wordt het totale openstaande bedrag vermeld alsmede de uitdrukkelijke nieuwe betaaldatum vermeld. Daarnaast zal Sanmedia de hoogte van de incassokosten vermelden die de cliënt verschuldigd is na het verlopen van de termijn van veertien dagen.

7.7 Indien één of meerdere facturen van Sanmedia onbetaald worden gelaten, dan heeft Sanmedia naast voormelde bepalingen ook het recht om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Sanmedia zal in dat geval aanspraak maken op aanvullende schadevergoeding, bestaande uit een vastgesteld percentage van 60% van de resterende verschuldigde contractwaarde, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden. Het betreft hier het positief contractbelang.

7.8 Indien één of meerdere facturen van Sanmedia onbetaald worden gelaten, is cliënt niet gerechtigd de door Sanmedia ontworpen stukken te gebruiken die haar zijn toegezonden voor de periode welke onbetaald is gebleven. Sanmedia kan hiervoor een boete opleggen van 100 euro per gebruikt ontwerp. 

7.9 In overeenstemming met onze beleidsrichtlijnen en overeenkomsten wil Sanmedia benadrukken dat de cliënt onder geen enkele omstandigheid aanspraak kan maken op terugbetaling van de factuur; onze verplichting beperkt zich tot het leveren van de overeengekomen diensten en werkzaamheden.

 

Artikel 8. Geheimhouding & non-concurrentie

8.1 In het kader van de overeenkomst krijgt Sanmedia mogelijkerwijs (vertrouwelijke) informatie betreffende Cliënt onder ogen en vice versa. Alle informatie dient als vertrouwelijk te worden beschouwd en cliënt garandeert er ook als zodanig mee om te gaan. Alle medewerkers van partijen, die inzage krijgen in de documenten, alsmede derden, die door partijen inzage in de documenten wordt gegevens, zijn op de hoogte van het vertrouwelijke karakter. Partijen garanderen dat het vertrouwelijke karakter van de documenten en  andere informatie wordt gewaarborgd en zullen alle verkregen informatie niet openbaren aan derden, tenzij deze informatie reeds in het publieke domein is.

8.2 Indien partijen de informatie moeten openbaren vanwege enige wettelijke verplichting, enig andere overheidsmaatregel, dan wel enig gerechtelijke bevel, zullen partijen elkaar vooraf informeren over de reden van openbaring. Openbaring zal te allen tijde geschieden in overleg.

8.3 Openbaring van enige documenten en kennis in strijd met voorafgaande leden zal leiden tot een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van Euro 1.000 (duizend euro) alsmede de daadwerkelijk geleden schade, ongeacht verdere juridische stappen.

8.4 Cliënt zal geen werknemers, freelancers of leveranciers van Sanmedia benaderen om werkzaamheden voor cliënt te verrichten tenzij schriftelijk toestemming is verkregen van Sanmedia op straffe van een direct opeisbare boete van Euro 15.000 (vijftienduizend euro) alsmede de daadwerkelijk geleden schade, ongeacht verdere juridische stappen.

 

Artikel 9. Database

9.1 Cliënt is verantwoordelijk voor het ontdubbelen dan wel verwijdering van adresgegevens van klanten/prospects/contacten uit de aangeleverde bestanden indien deze klanten/prospects/contacten niet langer benaderd wensen te worden en dit hebben aangegeven via www.Infofilter.nl, rechtstreeks aan cliënt of op enig andere wijze zoals aangegeven door de Telecommunicatiewet of andere wetten en/of richtlijnen van overheidswege. Verzuim hiervan is volledig voor rekening en risico van cliënt.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien Sanmedia door overmacht niet haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

10.2 Onder overmacht van Sanmedia wordt verstaan elke van de wil van Sanmedia onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Sanmedia kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmachttoestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(instanties), (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

10.3 In het geval van overmacht heeft de cliënt geen recht op enige (schade) vergoeding of terugbetaling.

10.4 Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11. Beëindiging overeenkomst

11.1 De overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk drie maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk per e-mail of aangetekende brief is opgezegd.

11.2 Indien de cliënt een consument is en de overeenkomst niet wordt opgezegd, wordt deze automatisch verlengd tot een overeenkomst van onbepaalde tijd. De cliënt heeft in dit geval het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Door Sanmedia in opdracht van de cliënt gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na het inwerking treden van de overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging.

11.3 De cliënt kan derhalve een overeenkomst, welke is aangegaan voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd, slechts tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De cliënt is bij een tussentijdse opzegging een boete verschuldigd ter hoogte van 60% van de resterende verschuldigde contractwaarde, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden. Indien de cliënt binnen veertien dagen na de ondertekening van de overeenkomst opzegt, is zij een boete van 50% van de resterende verschuldigde contractwaarde verschuldigd, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden.

11.4 Indien de cliënt in verzuim is, in surséance van betaling verkeert, in staat van faillissement verkeert, of een aanvraag voor surséance van betaling of faillissement heeft gedaan, heeft Sanmedia het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde diensten alsmede (schade)vergoeding voor reeds ingeplande campagnes of delen daarvan en vergoeding van verdere schade.

 

Artikel 12. Onverbindendheid

12.1 Indien enige bepaling van een met Sanmedia gesloten overeenkomst en/of van de van toepassing zijn de specifieke voorwaarden en/of van de onderhavige voorwaarden onverbindend mocht blijken, dient in plaats van die bepaling te worden gelezen de meest daarmee vergelijkbare wèl verbindende bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van de met Sanmedia  gesloten overeenkomst en/of van de toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.

×